Prevod varnostnih listov

Pri prevajanju se pogosto srečamo tudi z varnostnimi listi, kjer je treba biti pozoren tako na vsebino kot obliko. Varnostni list je namreč dokument, ki vsebuje varnostne podatke o določeni kemikaliji. Namenjen je zagotavljanju varnosti in zdravja oseb, ki delajo z nevarnimi kemikalijami, pa tudi preprečevanju nesreč, ki se lahko zgodijo zaradi neprevidnosti ali nevednosti.

V Sloveniji je kar 80 % nevarnih kemikalij uvoženih, z rastjo mednarodne trgovine, torej uvoza in izvoza kemikalij, pa proizvajalci vse pogosteje potrebujejo tudi prevod varnostnega lista.

Komu so varnostni listi namenjeni?

Varnostni list je dokument, ki opisuje primerno ravnanje s kemikalijo in njeno shranjevanje, nevarne lastnosti in varnostne ukrepe. Običajno je namenjen strokovnemu osebju, ki najpogosteje prihaja v stik s kemikalijami, to je lahko na primer osebje s področja zdravstva, industrijskih in kmetijskih obratov itd. Ker se z varnostnimi listi najpogosteje srečujejo strokovnjaki, je tudi jezik v teh dokumentih strokoven in terminološko zahteven.

Nekateri deli so standardizirani

Varnostni list v Sloveniji mora predložiti vsak, ki proizvaja nevarno snov (kot jo definira Zakon o kemikalijah) ali pa jo vnaša v Slovenijo za poklicno uporabo. Prevajalci, ki prevajajo varnostne liste, morajo zato dobro poznati terminologijo pa tudi zakonodajo Republike Slovenije, saj mora biti prevod v skladu z njo. Seveda prevod varnostnega lista ne bo dobeseden, bo pa smiselno sledil originalu. Dobeseden prevod ni mogoč že zaradi standardiziranih delov, saj je v zakonodaji predpisana terminologija (npr. za prevode imen nevarnostnih simbolov ipd.).

Kaj lahko najdemo v varnostnih listih?

Po zakonu mora proizvajalec ali uvoznik kemikalij priložiti tudi varnostni list. Ta mora biti pogosto dostopen v vseh uradnih jezikih države, kjer se kemikalija prodaja. Torej če kemikalijo izvažate, boste zanjo potrebovali prevod varnostnega lista. Za kemikalije, ki vstopajo v Slovenijo, pa je nujen varnostni list v slovenskem jeziku. Varnostni listi morajo biti sestavljeni po posebnem vzorcu, in sicer morajo med drugim vsebovati:

 • datum izdaje (v desnem kotu prve strani),
 • podatke o snovi in dobavitelju,
 • sestavo snovi,
 • nevarne lastnosti,
 • ukrepe ob nezgodah,
 • ravnanje z nevarno snovjo in skladiščenje,
 • fizikalne in kemijske lastnosti,
 • obstojnost in reaktivnost,
 • toksikološke podatke,
 • transportne podatke
 • itn.

Prevod varnostnega lista za večjo varnost

Pri prevajanju varnostnih listov je prvi in najpomembnejši cilj odpraviti jezikovne ovire na delovnem mestu ter izboljšati komunikacijo in razumevanje. Boljša komunikacija in večja ozaveščenost o nevarnih snoveh omogočata zaposlenim sprejemanje previdnostnih ukrepov ter izvajanje ustreznih ukrepov v primeru nesreč.

Poznavanje terminologije in simbolov

Prevajalec mora zelo dobro poznati terminologijo, ki jo prevaja, vedeti mora na primer, da je »natrijev hipoklorit« (ang. sodium hypochlorite) pravzaprav »varikina« (ang. bleach), ali da je baza, imenovana »natrijev hidroksid« (ang. sodium hydroxide), enako kot »kavstična soda« (ang. caustic soda). Poleg terminologije pa v varnostnih listih lahko srečamo tudi veliko simbolov, na primer simbol za strupeno snov, jedko snov itd.

Izberite izkušeno prevajalsko agencijo

Pri prevodu varnostnih listov je zato potrebna velika natančnost, prevod pa mora pregledati tudi strokovnjak, ki bo opazil morebitne nelogične podatke, zato izberite kakovostno prevajalsko agencijo.